Corona-Overbruggingslening (COL)

Wat is de COL-regeling?

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers zijn van groot belang voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij. Helaas ondervinden ook deze bedrijven de gevolgen van de coronacrisis. Vaak hebben zij geen financiële buffer om een crisis te doorstaan. Om deze groep tijdens de coronacrisis te ondersteunen, heeft de overheid € 100 miljoen euro uitgetrokken voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Bedrijven die voor de crisis financieel gezond waren én die op dit moment geen gebruikmaken van een bancair krediet, kunnen vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Zij voeren deze regeling uit op verzoek van het kabinet.

Liesbeth Kraaijveld Innovencio

Liesbeth Kraaijveld
COL-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 55 17 72 78
Email: liesbeth@innovencio.nl

Wanneer kun je de COL-regeling aanvragen?

Het loket voor de Corona-Overbruggingslening is geopend op 29 april 2020.
De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- zijn maximaal drie werkweken nodig om tot een definitief besluit te komen.

De looptijd van deze regeling is maximaal 3 jaar.

innovatie REACT-EU

Wat zijn de criteria?

Om in aanmerking te komen voor het Corona-overbruggingslening moet een bedrijf aan de volgende criteria voldoen:

 • Het bedrijf is een startup, scale-up of innovatief mkb, gefinancierd uit extern eigen vermogen. Meer informatie over de doelgroep vind je hier.
 • Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.
 • Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).
 • Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
 • Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
 • Bedrijven moeten hun jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals hun budget 2020 (voor zover beschikbaar).
 • Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informatie op te leveren, inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.
 • Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
 • Bedrijven moeten aangeven welke kostenreducerende maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.
 • Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.
 • Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.
 • Bedrijven krijgen slechts eenmalig financiering toegekend, tenzij van Rijkszijde wordt besloten de regeling in de tijd te verlengen omdat de crisis langer duurt dan gehoopt.
 • Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening. Het overbruggingskrediet wordt uiterlijk op 31 december 2020 ondertekend.

Meer informatie over de criteria vind je hier.

Wat betekent de COL financieel?

De leningen zullen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen met een vaste rente van 3%. Uitgangspunt is daarbij dat de lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde.
Al naar gelang van de hoogte van de financieringsvraag wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • U zoekt een financiering tussen de €50.000 en €250.000,-
  Als u aan de criteria voldoet en er een positief oordeel wordt gegeven over uw aanvraag dan komt u in aanmerking voor een overbruggingslening tegen 3% rente.
 • U zoekt een financiering tussen €250.000,- en €500.000,-
  Als u aan de criteria voldoet en er een positief oordeel wordt gegeven over uw aanvraag dan komt u in aanmerking voor een overbruggingslening tegen 3% rente. Wel wordt er gevraagd dat 25% van het benodigde bedrag tegen gelijke voorwaarden wordt opgebracht door bijvoorbeeld uw bestaande aandeelhouders.
 • U zoekt een financiering tussen €500.000,- en €2 miljoen
  Als u aan de criteria voldoet en er een positief oordeel wordt gegeven over uw aanvraag dan komt u in aanmerking voor een overbruggingslening tegen 3% rente plus een premium van 2% per jaar. Wel wordt er gevraagd dat 25% van het benodigde bedrag wordt opgebracht door bijvoorbeeld uw bestaande aandeelhouders. De lening is zo gestructureerd dat de COL wordt afgelost en de co-financiers het recht krijgen om de lening te converteren bij een volgende financieringsronde.
 • U zoekt een financiering tussen €2 miljoen en €5 miljoen
  Via het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) biedt Invest-NL financiering voor grotere tickets tussen de €2 en €5 miljoen samen met professionele investeerders en/of de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Invest-NL financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Klik hier voor meer informatie en vragen en antwoorden betreffende de financiering of hier voor informatie over rente en looptijd.

Waarom Innovencio betrekken bij je COL-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij goed inschatten of een klant aansluit bij de voorwaarden van de COL-regeling of niet. Wanneer blijkt dat deze regeling toch niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de COL-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie of lening lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra Oldenburg.

Meer weten?

Neem contact op!