Wat is de regeling MKB Idee?

De regeling MKB-idee is bedoeld voor mkb’ers die willen investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van hun personeel, maar daarin knelpunten ervaren. De regeling biedt geen financiering voor de scholing zelf, maar voor het creëren van oplossingen bij knelpunten op dat gebied.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Gebrek aan tijd of geld voor scholing van personeel;
 • Scholingsachterstand: ontwikkelingen in technologie, digitalisering, energie en klimaat gaan te snel om bij te houden;
 • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Onzekerheid of een investering in leren en ontwikkelen wel voldoende oplevert;
 • Ontbreken van kennis over methodes of goed te gebruiken HR-tools;
 • De gewenste scholing bestaat nog niet of is lastig te vinden.

Met behulp van MKB-Idee kunnen mkb’ers oplossingen vinden en delen voor de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.

Thomas van Uden

Thomas van Uden

MKB Idee-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van MKB Idee? Ik help je graag.

Wanneer kun je MKB Idee aanvragen?

Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen vanaf 20 oktober 2020 9:00 uur een aanvraag indienen. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt. In het voorjaar van 2021 wordt de uitslag bekend. De deadline van deze call is op dit moment 15 december 2020. Er is een kans dat men deze deadline verschuift naar 19 januari 2021. Hierover volgt nader bericht in oktober 2020.

Wat zijn de criteria?

Een project hoger wordt gerangschikt als de projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan :

 • investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
 • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Wat betekent MKB Idee financieel voor jou?

Het totaal beschikbare budget voor 2020 is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine onderneming is.De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgeslotenDe minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief btw. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximumbedragen.

Waarom Innovencio betrekken bij je MKB Idee-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de MKB Idee-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer deze regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Uden.

Meer weten?