29 september 2023

Het produceren van hernieuwbare waterstof zou moeten helpen om de klimaatdoelen te halen. Om dit aan te moedigen kun je, als je hernieuwbare (duurzame) waterstof wilt produceren met een elektrolyser, subsidie aanvragen via de OWE-regeling. Je elektrolyser moet volgens de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) een vermogen hebben van 0,5 tot maximaal 5 megawatt.

De regeling is nog in ontwikkeling, maar de verwachting is dat deze half oktober 2023 twee weken open gaat voor aanvragen. Het budget voor de OWE-subsidie bedraagt 245,6 miljoen euro. De regeling is een combinatie van een investerings- en exploitatiesubsidie. Dit betekent dat je subsidie krijgt voor de investeringskosten van de installatie en om de productie van waterstof met deze installatie gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar winstgevend te maken.

Subsidie in twee delen

Met elektriciteit uit zon en wind is het mogelijk om hernieuwbare waterstof te produceren. Om de hoeveelheid waterstof te maken die nodig is, zijn grote elektrolyse-installaties nodig. Deze subsidie is voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren én gebruiken voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind.
Het aangevraagde bedrag bestaat uit een investeringsdeel (de investering in de productie-installatie) en een exploitatiedeel (de productie van de waterstof).

Uitbetalen van het investeringsdeel gebeurt tijdens de realisatie van de productie-installatie. Het exploitatiedeel krijg je verdeeld over minimaal 7 tot maximaal 15 jaar na realisatie, en alleen voor de daadwerkelijke geproduceerde volledig hernieuwbare waterstof. Het maximale subsidiebedrag hangt af van hoe groot je bedrijf is. Bovendien mag je, wanneer je deze subsidie aanvraagt om je project financieel haalbaar te maken, niet afhankelijk zijn van andere nog te ontvangen subsidies.

Voorwaarden OWE?

De OWE-regeling is nog in ontwikkeling, maar diverse voorwaarden zijn al bekend, zoals:

• Je waterstof moet aangemerkt zijn als ‘volledig hernieuwbaar’ en moet voldoen aan de Verordening van de Europese Unie.
• Voor netgekoppelde productie-installaties geldt ook de eis dat de installatie 70% minder uitstoot van broeikasgas heeft ten opzichte van de referentie-installatie. Dit is om er zeker van te zijn dat de waterstofproductie voor milieuwinst zorgt.
• Je elektrolyser moet een nominaal elektrisch inputvermogen hebben van minimaal 0,5 megawatt en maximaal 50 megawatt. Daarnaast moet je installatie ook: òf gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet òf een directe lijn hebben met een wind- of zon-PV-installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt òf beide.
• Er is een omgevingsvergunning voor je waterstofproductie-installatie (milieudeel van de WABO). Als een omgevingsvergunning niet nodig is, is er een waterwetvergunning voor je waterstofproductie-installatie nodig. Voor een productie-installatie die direct gekoppeld zal worden aan een nog op te richten wind- en/of zonnepark, is er ook een vergunning nodig voor het oprichten van het park.
• Je hebt toestemming van de locatie-eigenaar om de elektrolyser te realiseren en te gebruiken.
• Je hebt een recente transportindicatie van de netbeheerder voor de beschikbaarheid van transportcapaciteit voor het elektriciteitsgebruik van de waterstofproductie-installatie.

OWE: investeren èn exploiteren

De regeling is een combinatie van een investerings- en exploitatiesubsidie. Voor het investeringsdeel krijg je de kosten vergoed die nodig zijn voor de realisatie van je productie-installatie (onder andere machines en apparatuur die samen de waterstof productie-installatie vormen; batterij-opslagsysteem; kosten voor projectengineering, project development en leges; investeringskosten in gebouwen en grond; materialen en hulpmiddelen tijdens de bouw; de aanleg van infrastructuur). Het maximale subsidiebedrag hangt af van hoe groot je bedrijf is.

Het exploitatiedeel vergoedt gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar het verschil tussen de kosten voor de opwek van hernieuwbare waterstof en de kosten voor opwek van waterstof op aardgas (ook wel SMR genoemd): de onrendabele top.

Meer weten?

Wil je een beroep doen op de OWE- subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Ook beantwoorden wij graag je vragen rondom deze regeling.