Aanvrager

Landbouwbedrijf Leefers is een melkveehouder (veehouder en landbouwer) in Enschede en bezit 60 koeien en 25 jongvee. Het landbouwbedrijf produceert melk voor zuivelproducten die worden geproduceerd door Friesland Campina. Tevens produceren zij op de 26 beschikbare hectares gras en maïs voor dierlijke consumptie van het gehouden vee. Binnen het bedrijf is er de kennis van verwerking van mest als voedsel voor de bodem (kringlooplandbouw), als ook de kennis over het houden van melkvee en het bedrijven van akkerbouw.

Om de bedrijfsvoering te verduurzamen en circulair te maken, en een reductie van de CO2– en stikstofuitstoot te realiseren, is Landbouwbedrijf Leefers de samenwerking aangegaan met Vossebeld Design en Maatschap Ottink – ten Theije en Waanders. Om hun doelstelling van een circulaire, duurzame en emissievrije bedrijfsvoering te behalen hebben zij jaren aan kennis en expertise in de landbouw samengevoegd met ingenieurskennis om te komen tot het Green Stock Energy proces.

Project

De Nederlandse landbouwsector dient te verduurzamen om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving en de gestelde klimaatdoelstellingen. Om mestoverschotten en broeikasgasemissies uit de landbouwsector te verminderen, moet de mestketen verduurzamen en circulair worden. Binnen dit Circulaire ketenproject wordt een proces ontwikkeld en gerealiseerd, waarbij meerdere verduurzamingsslagen in een keer worden gemaakt: mest wordt circulair ingezet als grondstof voor het proces, CO2– en stikstofemissies binnen de landbouwsector worden gereduceerd, en de productie van duurzame energie waardoor de algehele energievraag van de landbouwbedrijven wordt gereduceerd.

Het doel van het project is om het Green Stock Energy proces en de benodigde machines en installaties te ontwikkelen waarmee mest circulair gebruikt wordt als grondstof voor een productieproces dat uit de mestafvalstroom struviet(kristallen) produceert. Deze struvietkristallen zijn inzetbaar als een duurzaam en circulair alternatief voor kunstmest, maar ook als potentiële bron in de opwekking van “gele” energie.

Rol van Innovencio

De voornaamste contactpersoon tijdens de aanvraag voor dit circulaire ketenproject is Martin Vossebeld. Hij zegt zeer tevreden te zijn met de samenwerking: “De ondersteuning die door Innovencio geleverd werd heeft ons enorm geholpen en ontzorgd. De subsidiewereld is voor ons een wereld waarin wij niet bekend zijn en het werk dat jullie doen verhoogt de slagingskans en ontneemt ons een enorme hoeveelheid werk. Tevens werkte de samenwerking tijdens de aanvraag ook als een spiegel voor ons: door vragen te stellen en te overleggen heeft dat ook weer geleid tot extra structuur in ons project.”

Binnen Innovencio is Ruben Dijkema bij het project van Green Stock Energy betrokken geweest. “Ruben is binnen dit traject heel erg behulpzaam geweest. Door heldere, snelle communicatie en door zeer accuraat advies te geven, zijn we in staat geweest om een succesvolle aanvraag in te dienen, waarmee we verder kunnen aan de ontwikkeling van ons Green Stock Energy proces.” Ruben was zelf ook zeer positief over het project: “Het is waanzinnig om zo’n innovatieve en creatieve oplossing van dichtbij mee te maken en te leren begrijpen. De passie bij alle deelnemende bedrijven werkt op mij zeer inspirerend en helpt mij om de kwaliteit van het project op juiste wijze te vertalen tot een goede subsidieaanvraag.”

Resultaat

Sinds de aanvang van het project zijn Landbouwbedrijf Leefers en de verschillende partijen uit de samenwerking ontzettend ver gekomen door de financiële boost van het circulaire ketenproject. Met hun eerste ontwikkelingstraject bijna ten einde is een proof-of-concept van het Green Stock Energy proces binnen. Deze resultaten waren zodanig positief dat na een recente update van de voortgang van het project dan ook is besloten om een volgende subsidie aan te vragen, ondersteund door Innovencio, voor de volgende fase van de ontwikkeling van het Green Stock Energy proces. Door deze samenwerking aan te gaan zullen wij er alles aan doen om de aanvraag van Landbouwbedrijf Leefers een succes te maken, zodat hun Green Stock Energy proces een grote rol kan spelen in het verduurzamen en circulair maken van de landbouwsector. Actief zoeken wij naar alle mogelijkheden voor financiering die aansluiten op de ontwikkelingsdoeleinden van Landbouwbedrijf Leefers en co.

Green Stock Energy