Aanvrager

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor subsidies, ook voor kennisinstellingen. De aansluiting van staatssteunvrijstelling met deze subsidies kan uitdagingen met zich meebrengen. Hoe kunnen we als organisatie beter omgaan met staatssteun en de vrijstellingsgrondslagen? En wat kunnen we hierin leren van casussen uit de afgelopen jaren? Met die vraag kwam Saxion Hogeschool bij Innovencio terecht. Er volgde een traject waarin Innovencio met én voor Saxion Hogeschool aan een beslisboom werkte.

Saxion Hogeschool is een HBO-instelling in het oosten van het land. De school heeft zo’n 27.000 studenten binnen een breed portfolio: op landbouw en kunsten na zijn alle studierichtingen hier mogelijk. Er zijn 2500 medewerkers, waarvan ruim de helft vakinhoudelijk. Saxion Hogeschool is een groeiende instelling met steeds meer onderzoeksopdrachten op het gebied van innovatie.

Project

Saxion Hogeschool heeft en ontwikkelt capaciteit voor praktijkgericht onderzoek, op zoek naar innovaties voor de beroepspraktijk. Wat willen deze bedrijven? Wie heeft er wat aan die kennis? Hoe ontwikkelt deze kennis zich? Hogescholen zijn daarin groeiende.
In dit proces zoekt Saxion Hogeschool ook naar financieringsmogelijkheden. In dit verband ontstaat de vraag: hoe kan de school staatssteunvrijstelling het beste toepassen?

Met deze vraag benaderde de hogeschool Innovencio. Daar kwam een concrete opdracht uit voort: de ontwikkeling van een beslisboom die een efficiënte workflow voor het gebruik van staatssteun weergeeft. Deze informatie kan vervolgens worden toegepast voor zowel subsidietrajecten als voor compliance activiteiten voortkomend uit deze trajecten. Met de beslisboom in de hand kan Saxion Hogeschool makkelijker projecten op staatssteun inpassing beoordelen.

Innovencio kreeg de vraag om te starten met het opstellen van een adviesrapport over de toepassing van staatssteun binnen de (kennis)organisatie. Dit adviesrapport heeft als doel mogelijke oplossingen aan te dragen om het onderwerp staatssteun te integreren binnen de proceslijnen van Saxion Hogeschool. Uiteindelijk wil Saxion Hogeschool kansrijker kunnen zijn en beter omgaan met staatssteun en de grondslagen.

Rol van Innovencio

Om tot een goed eindresultaat te komen, was er nauwe samenwerking nodig tussen Innovencio en Saxion Hogeschool. Innovencio heeft hiervoor met diverse medewerkers gesproken. Vanuit de hogeschool was Siep Littooij intensief bij het proces betrokken. Hij vertelt: ‘Niet alleen de materie rondom staatssteun is complex: een organisatie als de onze is dat ook. Als hogeschool waren we op zoek naar één document dat iedereen moet kunnen toepassen. Een instrument dat duidelijk maakt wie wat moet doen. Bovendien waren we op zoek naar een algemeen kennisniveau, zodat er minder ruis op de lijn is door diverse meningen. We hebben in dit proces speciaal voor Innovencio gekozen, vanwege de kennis binnen het Innovencio compliance team. Zij zijn instaat om boven het projectniveau uit te denken. Bij hen hoef ik het belang van deze kwestie niet te benadrukken. We zijn blij met de samenwerking en het uiteindelijke resultaat.’

Ook het compliance team kijkt met plezier op deze opdracht terug. ‘Er ligt echt meerwaarde in dit onderwerp. Je wilt als kennisinstelling geen subsidiekansen laten liggen, maar ook de risico’s reduceren. De vraag hoe je staatssteun moet integreren en of je dit wel goed doet, is ook voor Innovencio een onderwerp van belang. Het heeft voor ons team tot verdere verdieping geleid. In de zoektocht naar de inbedding en de grondslag voor wat we gingen schrijven, verbreedde we ook onze eigen kennis. Het was erg leuk om dit onderwerp vanuit het onderwijsperspectief te bekijken. In projecten kom je het wel tegen, maar op instellingsniveau is een andere zaak.’

Resultaat

In de uitvoering van dit project werkte ons compliance team nauw samen met medewerkers van Saxion Hogeschool. Zij voerden een analyse uit van de afgelopen jaren waarin diverse casussen bekeken werden. Door middel van interviews en vooronderzoek kwam de behoefte steeds beter in beeld.
Vanuit al deze informatie heeft Innovencio een unieke beslisboom ontworpen. Afgestemd op de leek, maar wel boordevol kennis. Door middel van dit instrument kan men bij Saxion Hogeschool stapsgewijs beslisvragen doorlopen. In het opstellen van deze beslisboom is het perspectief van de aanvrager gekozen in plaats van dat van de subsidieverstrekker. Dat maakt het document uniek: het is maatwerk voor Saxion Hogeschool.

Nu de beslisboom af is, kan deze verder geïmplementeerd worden in de organisatie. Bij Saxion Hogeschool gaat men op zoek naar een kernteam met specialisten. Deze kunnen voor verdere verdieping in de materie zorgen.

Saxion Hogeschool