DEI+: Vergassing van reststromen: subsidie voor een demonstratieproject voor een installatie voor vergassing van reststromen.

Investeren in een productie-installatie voor het omzetten van reststromen in groen gas, methanol, transportbrandstoffen, chemicaliën of syngas voor industrieel gebruik? Ontvang dan via de DHI+: Vergassing van reststromen subsidie voor je demonstratieproject voor deze vergassing van reststromen.

Je project moet natuurlijk passen binnen de voorwaarden van deze regeling. De DHI+ valt onder de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie, daarom moet je ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) behoort bij de regelingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. De DEI+ subsidie richt zich op het stimuleren van demonstratie- en pilotprojecten van technologieën die op een kostenefficiënte manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Je subsidieaanvraag is voor een demonstratie van een innovatie die met lage kosten de CO2-uitstoot in Nederland vermindert.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

DEI+ expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Waarvoor krijg je subsidie?

Voor een demonstratieproject voor een installatie voor vergassing van reststromen kun je als ondernemer aanspraak maken op de subsidieregeling DEI+: vergassing van reststromen. Het gaat hierbij om biogene en gemengde reststromen.

Biogene reststromen bestaan uit organisch materiaal dat overblijft als bijproduct of afval van biologische processen. Dit komt vooral uit sectoren als landbouw, voedselproductie, bosbouw en de bio-industrie; afbreekbaar biologisch materiaal dus. De installatie zet de reststromen om naar syngas dat gebruik kan worden voor de productie van hernieuwbare (duurzame) energiedragers, zoals groen gas en biobrandstoffen, of als grondstof in de industrie.

Richt je installatie zich alleen voor een deel op biogene gemengde reststromen? Ook dan is het mogelijk om subsidie te krijgen voor je demonstratieproject. De subsidie is voor de hele keten van vergassing, inclusief voorbehandeling, torrefactie, vergassing, reiniging en opwaardering.

Wanneer DEI+: Vergassing van reststromen aanvragen?

Aanvragen van de subsidie kan vanaf donderdag 15 februari 2024. De openstelling loopt tot en met donderdag 29 augustus 2024.

Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd heeft een looptijd van maximaal 4 jaar.

Waar moet een project aan voldoen?

• Er is een vergunning nodig voor de bouw van de productie-installatie;
• De installatie heeft een nominaal thermisch ingangsvermogen van minimaal 5 MW;
• Het project moet vallen binnen één van de doelen voor invoer van biogene reststromen;
• Invoer gemengde reststromen met als doel: productie voor energiedoeleinden; voor gebruik als grondstof en productie voor energiedoeleinden en gebruik als grondstof.

Ook zijn er eisen aan de biogene grondstoffen. Zo haal je minimaal 40% van de energetische waarde van de jaarlijks te verwerken grondstoffen uit biogene grondstoffen; je verwerkt biogene grondstoffen die voldoen aan bijlage IX van Richtlijn 2018/2001/EU; je verwerkt biogene grondstoffen die voldoen aan de criteria van duurzaamheid en broeikasgasemissiereductie uit de richtlijn hernieuwbare energie; je verwerkt grondstoffen die zich kwalificeren als afval of als andere producten, materialen of stoffen; de grondstoffen die je verwerkt kunnen niet hoogwaardiger worden toegepast.

Wat betekent de regeling financieel?

Het totale budget voor deze subsidieregeling bedraagt 98 miljoen euro. Per project is het maximale subsidiebedrag 30 miljoen euro. Het geld voor de subsidie komt uit het Klimaatfonds, één van de belangrijkste instrumenten om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel: ten minste 55% CO2-uitstootvermindering in 2030.

Waarom Innovencio betrekken bij je subsidieaanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

Actieve benadering van de klant
Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de DEI-regeling. Deze regeling biedt steun voor de laatste stap van een ontwikkelproces, namelijk het demonstreren van het werken een product nét voor de marktintroductie. Hierdoor kan het als aanvullende subsidie dienen na eerdere subsidies voor R&D-activiteiten zoals bijvoorbeeld de WBSO, MIT of OPZuid.

Brede ervaring en kennis van zaken
Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de grootst mogelijke kans van slagen.

Uitgebreide begeleiding
Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk van Rossum.

Meer weten?