Kansen voor West

Europa is in beweging en stelt komende jaren extra middelen beschikbaar. Dit wordt uitgevoerd binnen het bestaande Operationeel Programma (2022-2029) en betekent concreet dat er in de komende periode een aanzienlijk budget beschikbaar komt voor ondernemers in West Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Het huidige EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de regio West-Nederland heet Kansen voor West III en loopt tot eind 2029. Het is de derde editie, opvolger van Kansen voor West II, en richt zich op de transitie naar een volledig circulaire en klimaatneutrale economie. Belangrijke mijlpaal aan het einde van de programmaperiode (2030) zijn 55% CO2 reductie en 50% circulair (minder gebruik van primaire grondstoffen als mineralen, metalen en fossiel).

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

Voor wie is Kansen voor West 3?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier grote steden, om de ontwikkeling van de regionale economie te bevorderen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt het budget vast. Per periode worden specifieke calls opengesteld. Een aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • De subsidie wordt (achteraf) cash uitbetaald;
 • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
 • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.

Wanneer Kansen voor West 3 aanvragen?

De tweede openstelling voor Kansen voor West III voor dit jaar loopt van 1 november 10.00 uur tot 1 december 2023. Tijdens de eerste vier jaar van Kansen voor West III zullen er steeds twee openstellingen per jaar zijn.

Wat zijn de criteria?

1. Innovatie bij het MKB:

• Het ontwikkelen en stimuleren van vermarktbare producten en diensten;
• De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB-ondernemingen te bevorderen;
• De weg naar dit kapitaal te verbeteren;
• Innovatieversnelling. Steun houdt regelmatig eerder op dan de fase waarin een innovatie marktwaardig is.  De brede implementatie van innovaties beter mogelijk maken is misschien wel de belangrijkste opgave voor het Kansen voor West III programma.

2. Koolstofarme economie/ energie-efficiëntie:

• Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in het gebied van Kansen voor West III verkleinen;
• Het energieverbruik in de gebouwde omgeving verkleinen.

3. Bevorderen van hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld implementatieprojecten gericht op de transitie naar duurzame brandstoffen en energiebronnen zoals waterstof; projecten voor de aanleg van voldoende infrastructuur voor succesvolle benutting van geothermie en aquathermie en projecten gericht op slimme toepassingen van duurzame brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen.

4. Ontwikkelen van slimme energie systemen, grids en opslag. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen in de aanleg en ontwikkeling van warmtenetten en de doorontwikkeling en uitrol van efficiënte opslagsystemen, voor bijvoorbeeld waterstof, CO2 voor hergebruik, zonne-energie; restwarmte.

5. Bevorderen van de transitie naar een circulaire economie:

• Ontwikkelen en opschalen van in pilot en testopstellingen bewezen circulaire toepassingen volgens het R-model, zoals circulaire toepassingen in productieketens of de bouw;
• Investeren in materiaal- of productieprocesaanpassingen die leiden tot een hogere mate van recycling, inclusief de herwinning van kostbare grondstoffen;
• Investeren in oplossingen en mechanismen om het draagvlak voor de circulaire economie te bevorderen.

6. Duurzame stedelijke ontwikkeling, specifiek voor aangewezen gebieden in de vier grote steden.

Wat betekent Kansen voor West 3 financieel?

De beschikbare EFRO-subsidie voor Kansen voor West 3 bedraagt in totaal 237 miljoen euro. Dit geld wordt verdeeld over verschillende specifieke openstellingen binnen de provincies en de vier grote steden.

Waarom Innovencio betrekken bij uw Kansen voor West 3 aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Aanvullende subsidie bij WBSO
  Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor Kansen voor West III. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor kansen voor West III eveneens kansrijk is. Kansen voor West III kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
 • Actieve benadering van de klant
  De aanvraagtermijn voor Kansen voor West is soms relatief kort. Na een call kan de deadline al een maand later zijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria.
 • Veel ervaring met OP-aanvragen
  Wij zijn ervaren met het schrijven van subsidieaanvragen bij de afgelopen openstellingen van het Operationeel Programma in Nederland. Vanwege het tenderkarakter en de grote concurrentie waardoor meer aanvragen worden ingediend dan kunnen worden toegekend, is focus op kwaliteit van groot belang. Onze aanvragen zijn hierin succesvol gebleken; we hebben een hoog slagingspercentage van de aanvragen die we indienen.