De subsidieregeling Just Transition Fund (JTF) komt uit een nieuw Europees fonds voor een rechtvaardige energietransitie.

Onder het motto ‘no one is left behind’ richt dit fonds zich op gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. In Nederland zijn dat Groningen/Emmen, IJmond en Groot Rijnmond, West-Noord-Brabant (Moerdijk), Zeeland en Zuid-Limburg.

Het JTF richt zich daarbij specifiek op het ondersteunen van de regio’s met de grootste sociaaleconomische uitdagingen, als gevolg van de klimaat- en energietransitie, door het stimuleren van onderzoeks- en innovatieactiviteiten, technologie en infrastructuren en omscholing en bijscholing. Om richting te geven aan deze brede thema’s zullen er meerdere parallelle openstellingen volgen.

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

Expert JTF

Interesse in de JTF? Neem contact met mij op!

Waarom JTF?

Een aanvraag indienen binnen het JTF is om de volgende redenen aantrekkelijk:

 • Met een budget van ruim 600 miljoen euro (over de periode 2021-2027) is deze regeling één van de grootste subsidie instrumenten die binnen Nederland beschikbaar is. Met een goed project zijn de kansen op succes dan ook hoog.
 • De subsidiepercentages liggen tussen de 40-60%, waardoor de impact voor zowel het fonds als de aanvrager hoog is.
 • Naast technische projecten biedt deze regeling bij uitstek ook ruimte voor bredere vraagstukken die komen kijken bij de energietransitie, zoals (om)scholing van personeel en het creëren van een dragende infrastructuur. Dit is één van de weinige regelingen waarin deze aspecten zo expliciet in opgenomen zijn.

De JTF richt zich op de volgende sporen:

 1. Innovatie
  De middelen voor het innovatiespoor gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling.
 2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur 
  De middelen die gereserveerd zijn voor dit spoor gaan naar projecten die de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de transitie.
 3. Arbeidsmarkt
  De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarktgerelateerde projecten. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.

Welke thema’s zijn er?

Per regio gaat het globaal onder andere om de volgende thema’s.

Provincie Groningen: Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig. Vanwege het stopzetten van de gaswinning in Groningen en een noordelijke economische structuur die nu sterk afhankelijk is van fossiele grond- en brandstoffen, worden zo’n 20.000 banen in Noord-Nederland geraakt. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. Het Noorden gaat met het JTF investeren in onder meer duurzame producten, processen, onderzoek, innovatie, scholing, én in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Ze stellen hiervoor 330 miljoen euro beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

IJmond: Bestaat uit de gebieden provincie Noord Holland, gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Voor deze regio komt 58,5 miljoen euro beschikbaar, waarmee zij zich richten op het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Hier vind je meer informatie over de regio IJmond.

Rijnmond: Regio Rijnmond richt zich met deze subsidie vooral op: het vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens, versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens en het creëren van een wendbare, weerbare beroepsbevolking. Zij hebben 58,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Zeeuws-Vlaanderen: De regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost mikt met het JTF op het ontwikkelen van een economie die gebaseerd is op thema’s groene waterstof en biobased en circulaire chemie. Het fonds helpt om vernieuwingen door te voeren en om een duurzame infrastructuur te ontwikkelen. Ook helpt het fonds bij aanpassingen aan veranderende vaardigheden van werkenden. Dit draagt niet alleen bij aan het in stand houden van de economie maar ook om de regionale voorzieningen in stand te houden, zoals bij voorbeeld scholen, winkels en sportclubs. Hier is meer informatie te vinden.

West Noord-Brabant (Moerdijk): Deze regio zet zich in op transformatie van fossiele chemie naar groene chemie, met duurzame energiedragers en circulaire en (agro)biobased grondstoffen. Het is de bedoeling dat de groene chemie daarin een bron van nieuwe, toekomstbestendige werkgelegenheid is, die het verlies van fossiele banen in de chemie kan compenseren. Daarnaast richt men zich op diversificatie: de transitie naar een groene chemie vraagt om andere (groene) energievoorziening, andere procestechnologie, andere grondstoffen (biobased en circulair), ander onderhoud, veranderingen in productieketens en andere logistiek. Door nauwe samenwerking met andere sectoren buiten de chemie, ontstaat ook daar nieuwe werkgelegenheid als gevolg van de transitie. Je kunt daarbij denken aan de energiesector, HTSM, ICT/data, de agrisector, de logistiek, de afvalsector, installatie en maintenance en de procesindustrie.

Zuid-Limburg: Zuid-Limburg zet het JTF in om nieuwe, duurzame banen te creëren, waarbij het Chemelot-cluster als basis dient voor toekomstbestendige, duurzame werkgelegenheid in de groene chemie en in aanpalende sectoren (diversificatie). Daarbij ligt de focus op circulair materiaalgebruik (mechanische en chemische recycling, restafval als grondstof), biogrondstoffen en een duurzame energievoorziening (elektrificatie, waterstof). Om binnen deze thema’s tot nieuwe banen te komen, ondersteunt het JTF de ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie én investeringen in benodigde technologieën, systemen, infrastructuur. Ook ondersteunt het JTF arbeidsmarktinzet gericht op een veerkrachtige en weerbare beroepsbevolking in het licht van de transitie.

Wanneer kun je JTF aanvragen?

Op dit moment zijn de volgende openstellingen in de volgende regio’s en sporen bekend:

• West Noord-Brabant: een gecombineerde openstelling van spoor 1 (innovatie), spoor 2 (infrastructuur) en spoor 3 (arbeidsmarkt) voor de periode 1 april 2024 tot en met 30 september 2024 (first come first served procedure);
• Zeeuws-Vlaanderen/ Vlissingen-Oost: een gecombineerde openstelling van spoor 1 (innovatie), spoor 2 (infrastructuur) en spoor 3 (arbeidsmarkt) is in voorbereiding voor de periode 17 juni 2024 tot en met 30 september 2024 (first come first serve procedure);
• Zuid-Limburg: een gecombineerde openstelling van spoor 1 (innovatie), spoor 2 (infrastructuur) en spoor 3 (arbeidsmarkt) voor de periode 1 april 2024 tot en met 30 september 2024 (first come first served procedure)
• Rijnmond: er is een gecombineerde openstelling voor spoor 1&2 en een openstelling voor spoor 3 met ingang van 15 april 2024.
• IJmond: er is een gecombineerde openstelling sinds 23 januari voor spoor 1, 2 en 3.
• Groningen/Emmen: binnen regio noord is een groot aantal verschillende openstellingen te vinden op het gebied van opleiding, infrastructuur, valorisatie en digitalisering.

Wat zijn de criteria?

De belangrijkste criteria zijn dat projecten ten goede moeten komen aan transitievraagstukken in één van de zes aangewezen gebieden (Groningen/Emmen, IJmond, Rijnmond, West Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg). Daarnaast moeten projecten gericht zijn op deelname van het mkb.

Wat betekent deze regeling financieel?

De exacte details verschillen per regio. Projecten met een omvang van tussen de 100.000 en 10 miljoen euro zijn mogelijk. De subsidiepercentages liggen tussen de  40 en 60%.

 

Waarom Innovencio betrekken bij je subsidieaanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant
  Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de JTF-regeling.
 • Brede ervaring en kennis van zaken
  Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de grootst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding
  Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Kraaijveld.

Persoonlijk adviesgesprek?