Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Wil je hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser?

Wanneer je elektrolyser een vermogen heeft van 0,5 tot maximaal 50 megawatt, kun je OWE-subsidie aanvragen.

De subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) is in het leven geroepen om het produceren van hernieuwbare waterstof aan te moedigen. Het produceren van hernieuwbare waterstof zou moeten helpen om de klimaatdoelen te halen. Met elektriciteit uit zon en wind is het mogelijk om hernieuwbare waterstof te produceren. Om de hoeveelheid waterstof te maken die nodig is, zijn grote elektrolyse-installaties nodig. De OWE-subsidie is er om de investering in èn de exploitatie van elektrolyse-installaties aantrekkelijk te maken.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

OWE-expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

De regeling is een combinatie van een investerings- en exploitatiesubsidie. Dit betekent dat je subsidie krijgt voor de investeringskosten van de installatie en om de productie van waterstof met deze installatie (exploitatie) gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar winstgevend te maken.

Voor wie?

Deze subsidie is voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren én gebruiken voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind. Je gebruikt hierbij een elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt. De subsidie wordt alleen verstrekt als je ook waterstof produceert met je waterstofproductie-installatie.
Het aangevraagde bedrag bestaat uit een investeringsdeel (de investering in de productie-installatie) en een exploitatiedeel (de productie van de waterstof). Uitbetalen van het investeringsdeel gebeurt tijdens de realisatie van de productie-installatie. Het exploitatiedeel krijg je verdeeld over minimaal 7 tot maximaal 15 jaar na realisatie en alleen voor de daadwerkelijke geproduceerde volledig hernieuwbare waterstof.

Je vraagt deze subsidie aan om je project financieel haalbaar te maken, maar hierbij mag je niet afhankelijk zijn van andere nog te ontvangen subsidies. De OWE-subsidie combineren met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA) is niet mogelijk.

Wanneer OWE aanvragen?

Subsidie aanvragen via deze regeling kan tussen 30 november 2023 9:00 uur en 14 december 2023 17:00 uur.
De OWE-regeling is een tender. Projecten die het hoogst scoren krijgen subsidie. Het maken van de rangschikking gebeurt op basis van de subsidie die je nodig hebt, in verhouding tot het inputvermogen van de elektrolyser. Dit wil zeggen dat je meer kans maakt op subsidie als je aanvraagt met een lager subsidiebedrag per megawatt te realiseren elektrisch inputvermogen van de elektrolyser. Hoe lager het bedrag, hoe groter de kans op subsidie.

Voorwaarden OWE?

De regeling is nog in ontwikkeling, maar de volgende voorwaarden zijn al bekend:

• Je waterstof moet aangemerkt zijn als ‘volledig hernieuwbaar’ en moet voldoen aan de Verordening van de Europese Unie.
• Voor netgekoppelde productie-installaties geldt ook de eis dat de installatie 70% minder uitstoot van broeikasgas heeft ten opzichte van de referentie-installatie. Dit is om er zeker van te zijn dat de waterstofproductie voor milieuwinst zorgt.
• Je elektrolyser moet een nominaal elektrisch inputvermogen hebben van minimaal 0,5 megawatt en maximaal 50 megawatt. Daarnaast moet je installatie ook: òf gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet òf een directe lijn hebben met een wind- of zon-PV-installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt òf beide.
• Er is een omgevingsvergunning voor je waterstofproductie-installatie (milieudeel van de WABO). Als een omgevingsvergunning niet nodig is, is er een waterwetvergunning voor je waterstofproductie-installatie nodig. Voor een productie-installatie die direct gekoppeld zal worden aan een nog op te richten wind- en/of zonnepark, is er ook een vergunning nodig voor het oprichten van het park.
• Je hebt toestemming van de locatie-eigenaar om de elektrolyser te realiseren en te gebruiken.
• Je hebt een recente transportindicatie van de netbeheerder voor de beschikbaarheid van transportcapaciteit voor het elektriciteitsgebruik van de waterstofproductie-installatie.

Wat betekent de regeling financieel?

Het totale budget voor de OWE-subsidieregeling bedraagt 245,6 miljoen euro.
De regeling bestaat uit een investeringsdeel, de investeringskosten van de productie-installatie, en een exploitatiedeel. Het exploitatiedeel vergoedt het verschil tussen de kosten voor de opwek van hernieuwbare waterstof en de kosten voor opwek van waterstof op aardgas (ook wel SMR genoemd), gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar.

Investeringsdeel

Voor het investeringsdeel krijg je de kosten vergoed die nodig zijn voor de realisatie van je productie-installatie:
• Machines en apparatuur die samen de waterstof productie-installatie vormen: elektrolyser, waterstofzuivering, gas-/vloeistofscheider, koelapparatuur, bescheiden waterstofopslag van maximaal 24 uur productie, apparatuur voor aansturing, meting van productie en veiligheid;
• Batterij-opslagsysteem (maximaal 1 megawatt en maximaal 2 megawattuur per megawatt inputvermogen elektrolyser);
• Kosten voor projectengineering, project development en leges (als deze kosten zijn geactiveerd op de balans);
• Investeringskosten in gebouwen en grond (alleen voor de waterstofproductie-installatie);
• Materialen en hulpmiddelen tijdens de bouw;
• De aanleg van infrastructuur (alleen voor het aansluiten van de elektrolyser).
Het maximale subsidiebedrag hangt af van hoe groot je bedrijf is. Voor grote bedrijven is dit maximaal 40% van het verschil tussen de kosten die vallen onder de subsidie (subsidiabele kosten) en de kosten van de referentie-investering. De referentie-investering is de investering voor een reforminstallatie voor stoommethaan (SMR) uit aardgas van hetzelfde vermogen. Dit geldt alleen voor installaties van 30 megawatt of meer. Voor kleinere installaties is er geen referentie, en hoef je geen rekening te houden met de referentie-investering. Voor middelgrote bedrijven is dit maximaal 50%. Voor het kleinbedrijf is dit maximaal 60%. Al eerder subsidies gekregen voor de investering in dezelfde productie-installatie? Dan tellen deze ook mee voor de bepaling van het maximale subsidiebedrag.

Exploitatiedeel

De kosten van de opwek van hernieuwbare waterstof zijn hoger dan de kosten van de opwek van waterstof uit een stoommethaanreforminstallatie (SMR) op aardgas. Daardoor is de productie van hernieuwbare waterstof in de meeste gevallen niet winstgevend. De OWE-subsidie vergoedt dit verschil tussen de kosten voor de opwek van hernieuwbare waterstof en de kosten voor de opwek van waterstof met een SMR: de onrendabele top.
Het exploitatiedeel bestaat uit een subsidie per geproduceerde kilogram waterstof. Tijdens de subsidieduur ontvang je het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare waterstof en een correctiebedrag. Dit correctiebedrag bestaat uit de vermeden kosten voor het produceren van waterstof met een SMR op aardgas (de referentie-investering). Als de vermeden kosten stijgen door bijvoorbeeld een hogere gasprijs, dan ontvang je minder subsidie. Als de vermeden kosten dalen, dan ontvang je meer subsidie.

Waarom Innovencio betrekken bij je OWE-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

Verlichting van de lasten voor de klant De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de regeling direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.
Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.