Wil je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030?

Dan kun je gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie en wordt gefinancierd uit de zogenaamde klimaatenveloppe van het kabinet. De Topsector Energie biedt jaarlijks subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Joep van der Weijden

Joep van der Weijden

TSE-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wat zijn Topsector Energiestudies Industrie?

De Topsector Energiestudies Industrie kent vier soorten studies:
Haalbaarheidsstudie: een studie die voorafgaat aan een pilotproject. In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-reducerende techniek beproefd onder reële omstandigheden. In de studie wordt het potentieel van dat project onderzocht met het doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn.
Milieustudie: een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkeling vallen. Een zogenaamd demonstratieproject waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt een onderneming de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende opties.
Vergelijkbare studie: een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkelen vallen en waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Het gaat hierbij om investeringen die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen, zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU-projecten, of projecten waarin het milieuvoordeel niet gerealiseerd wordt door de partij die een duurzame investering wil doen.
Procesefficiëntiestudie: een studie ter voorbereiding van investeringen in een VEKI-project (Versnelde klimaatinvesteringen industrie). Deze studie richt zich op complexe of ingrijpende veranderingen in een bestaand industrieel proces, welke de efficiëntie van het proces verhogen en zo milieuwinst boeken. Het gaat hier om basic engineering van reeds geïdentificeerde mogelijkheden, dus niet om innovatieve verbeteringen. Om grootschalige projecten te bevorderen is de omvang minimaal € 50.000 subsidie. Het resultaat van de studie zou voldoende moeten zijn om het besluit over doorgang van het project te nemen en verder te gaan naar de fase van detail engineering en constructie.

Welke programmalijnen worden ondersteund?

Je aanvraag dient overeen te komen met de Programmalijnen Topsector Energiestudies 2021:

 1. Sluiting van industriële ketens: Deze programmalijn richt zich vooral op innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen naar hoogwaardige producten een belangrijke rol.
 2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem: Deze lijn richt zich op het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor en optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen: Dit programma focust op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem.
 4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage): In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂. Deze programmalijn richt zich uitsluitend op grootschalige toepassingen van de gehele keten van CC(U)S. Of op een deel ervan waarvoor op dit moment geen sluitende businesscase mogelijk is. Of als vervolg op deze studie, of via een tussenstap van een pilot.
 5. Overige CO2-reducerende maatregelen: Hieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten die andere CO2-reducerende maatregelen in de industrie betreffen dan de maatregelen genoemd in programmalijn 1 tot en met 4.
 6. Procesefficiëntiestudies: Deze programmalijn richt zich op procesefficiëntiestudies die vooraf gaan aan een VEKI-project. Het moet gaan om ingewikkelde en grote wijzigingen in de processen van het bedrijf. Let op: het gaat daarbij alleen om kosten van andere organisaties of personen.

Wanneer Topsector energiestudies aanvragen?

De Topsector Studies Industrie is open van 15 september 2021 tot en met 14 december 2021.
De aanvraag wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De beoordelingstermijn is 8 weken. Deze termijn kan verlengd worden.

Welke budgetten zijn beschikbaar?

 1. U kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 500.000 per project (€ 2.000.000 voor Programmalijn 4: CCUS).
 2. Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle op alle subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.
 3. Voor een vergelijkbare studie moet u een de-minimisverklaring aanleveren en kan de subsidie niet meer zijn dan € 200.000 per onderneming.
 4. Bij een procesefficiëntiestudie geldt een minimum van € 50.000 subsidie.

De TSE Industrie onderzoek & ontwikkeling ondersteunt projecten rond:

 • De sluiting van industriële ketens;
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.
 • Grootschalige verbeteringen van bestaande processen.

De TSE Industrie onderzoek & ontwikkeling ondersteunt projecten rond:

 • de sluiting van industriële ketens;
 • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

Wat betekent de Topsector energiestudie Industrie financieel?

Voor de periode 2021-2022 is een budget beschikbaar van € 7.500.000.
Deze subsidie is op basis van eerst-komt-eerst-maalt. Het subsidiebedrag per project is maximaal € 500.000. Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Waarom Innovencio betrekken bij je Topsector energiestudie aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Wij weten precies welke energiestudies in aanmerking komen Niet alle energiestudies voldoen aan de eisen. Wij weten precies welke energiestudies wel en niet voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
 • Verlichting van de lasten voor de klant De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de regeling direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Meer weten?