Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Wil je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030?

Dan kun je gebruik maken van de regeling TSE Industrie Studies.

De subsidie TSE Industrie Studies maakt deel uit van de Topsector Energie en wordt gefinancierd uit de zogenaamde klimaatenveloppe van het kabinet. De Topsector Energie biedt jaarlijks subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

TSE-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wat is de TSE Industrie Studies?

Deze regeling kent drie soorten studies:
Haalbaarheidsstudie
Een studie die voorafgaat aan een pilotproject. In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-reducerende techniek beproefd onder reële omstandigheden. In de studie wordt het potentieel van dat project onderzocht met het doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn. Daarbij wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project uit te kunnen voeren en wat de slagingskansen zijn.
Milieustudie
Een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkeling vallen. Een zogenaamd demonstratieproject waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een voor Nederland nieuwe techniek. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt een onderneming de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende opties.
Vergelijkbare studie
Een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkelen vallen en waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Het gaat hierbij om investeringen die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen, zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU-projecten, of projecten waarin het milieuvoordeel niet gerealiseerd wordt door de partij die een duurzame investering wil doen. Voor de aanvraag van een vergelijkbare studie is een de-minimis verklaring nodig.

Welke programmalijnen worden ondersteund?

Je aanvraag dient overeen te komen met de Programmalijnen Topsector Energiestudies 2021:

 1. Sluiting van industriële ketens: Deze programmalijn richt zich vooral op innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen naar hoogwaardige producten een belangrijke rol.
 2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem: Deze lijn richt zich op het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor en optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen: Dit programma focust op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem.
 4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage):
  In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ centraal. Deze programmalijn richt zich uitsluitend op grootschalige toepassingen van de gehele keten van CC(U)S:
  * of een deel ervan (het deel waarvoor op dit moment geen sluitende businesscase mogelijk is);
  * hetzij als vervolg op deze studie;
  * hetzij na een tussenstap van een pilot.
 5. Overige CO2-reducerende maatregelen: Hieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten die andere CO2-reducerende maatregelen in de industrie betreffen dan de maatregelen genoemd in programmalijn 1 tot en met 4.
 6. Milieu-investering in uitontwikkelde technologie: Deze programmalijn helpt milieustudies als voorbereiding op investeringen in uitontwikkelde technologie. De subsidiebehoefte moet groter zijn dan € 25.000. Alleen kosten die zijn uitbesteed, krijgen subisidie.

 

Wanneer TSE Industrie Studies aanvragen?

De TSE Industrie Studies is op 3 april 2023 geopend. De aanvraag wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst en sluit 31 maart 2024 of als het plafond van 20 miljoen euro bereikt is. De beoordelingstermijn is 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd.

Wat zijn de criteria?

De TSE Industrie onderzoek & ontwikkeling ondersteunt projecten rond:

 • De sluiting van industriële ketens;
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.
 • Grootschalige verbeteringen van bestaande processen.

Wat betekent de Topsector energiestudie Industrie financieel?

Het budget is € 20 miljoen euro. Deze subsidie is op basis van eerst-komt-eerst-maalt. Het subsidiebedrag per project is maximaal € 2.000.000. Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Waarom Innovencio betrekken bij je TSE Industrie Studies aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Wij weten precies welke energiestudies in aanmerking komen Niet alle energiestudies voldoen aan de eisen. Wij weten precies welke energiestudies wel en niet voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
 • Verlichting van de lasten voor de klant De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de regeling direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Meer weten?