Ben je ondernemer en investeer je in een efficiënt warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken?

Dan kun je subsidie aanvragen met de Warmtenet Investeringssubsidie voor het deel dat zich niet terugverdient (onrendabele top).

Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, kunnen hiervoor vanaf 1 juni 2023 subsidie aanvragen. De openstelling loopt tot 16 december 2023. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er is in totaal 150 miljoen euro subsidie beschikbaar.

LET OP: het budget voor deze regeling is inmiddels overtekend, dat wil zeggen dat er meer aanvragen binnen zijn dan er geld beschikbaar is. De WIS aanvragen kan echter nog steeds omdat meestal niet alle aanvragen goedkeuring krijgen.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

WIS-expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Met het bieden van deze financiële ondersteuning hoopt het Rijk de inzet van warmtenetten te versnellen. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top).

Een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verwarmen. Dit wordt ook wel stadsverwarming genoemd. Met deze manier van verwarmen kunnen bestaande gebouwen van het aardgas af.

Belangrijke voorwaarde bij het aanvragen van de subsidie is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw.

Voor wie?

Ondernemers die snel kunnen beginnen met de aanleg van een warmtenet kunnen de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aanvragen. De subsidie helpt aanvragers om versneld te investeren in de aanleg van warmtenetten. Deze versnelling draagt bij aan de klimaatdoelen van de overheid om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% te verminderen.

Het gaat bij het aanvragen van deze subsidie specifiek om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw. Deze subsidie is niet voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor utiliteit, glastuinbouw en grootverbruikersaansluitingen (100kW of groter en geen blokaansluitingen). Dit geldt ook voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor nieuwbouw. Deze kosten vallen niet onder de subsidie.

Er wordt alleen subsidie gegeven voor de kosten die tijdens de looptijd van het project worden gemaakt. Deze kosten moeten op een rij worden gezet in het projectplan en model Exploitatieberekening (inclusief mijlpalenbegroting). In deze documenten moet duidelijk worden gemaakt welke kosten wel en niet onder de subsidie vallen, door deze te splitsen. De onrendabele top van deze investeringen (het deel dat zich niet terugverdient) rekent het model vervolgens voor je uit.

Wanneer WIS aanvragen?

De subsidie is aan te vragen vanaf 1 juni, de openstelling loopt tot 16 december 2023, 17.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Innovencio kan helpen om de aanvraag goed voor te bereiden en ervoor te zorgen dat alles zo compleet en duidelijk mogelijk is.

Wat zijn criteria om in aanmerking te komen voor de WIS?

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Warmtenet Investeringssubsidie is dat de ondernemer investeert in warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokaansluitingen in de bestaande bouw. Met het warmtenet worden ruimtes in woningen, alsmede tapwater verwarmd.
De aanvraag wordt verder op de volgende punten beoordeeld:
• De duurzaamheid van de geleverde warmte kan worden aangetoond;
• Met de aanleg van het warmtenet zorgt de ondernemer voor de levering van warmte aan tenminste 250 kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100 kW), verspreid over tenminste 5 gebouwen;
• De looptijd van het project is niet meer dan 7 jaar:
– Binnen 1 jaar moet een definitief investeringsbesluit klaar zijn.
– Binnen 3 jaar na de subsidieverlening moet een opdrachtverstrekking zijn verstuurd, waaruit blijkt dat gestart is met de fysieke aanleg van het warmtenet.
– Binnen 7 jaar na subsidieverlening wordt het project uitgevoerd. Hierna wordt de subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke kosten die zijn gemaakt.
• Er moet worden aangetoond dat minimaal 60% van het aantal kleinverbruikersaansluitingen binnen 7 jaar gerealiseerd is, zoals ook staat aangegeven in het projectplan;
• De ondernemer toont aan dat alle benodigde ketenpartners en stakeholders vertegenwoordigd zijn. Dit zijn partijen die een belangrijke rol spelen in de keten van warmtelevering: van bron tot eindgebruiker. Afspraken met hen zijn al gemaakt en dat kan worden aangetoond door middel van bijvoorbeeld contracten, intentieverklaringen of samenwerkingsovereenkomsten.
• Het project is onrendabel, wat betekent dat de opbrengst zonder subsidie te laag zou zijn. Een deel van de investering zal zich niet terugverdienen.

Wat betekent de WIS financieel?

Ondernemers ontvangen 100% subsidie voor de onrendabele top. Dat is het deel van het project dat zich niet terugverdient. Met andere woorden, het verschil tussen de investeringskosten die in aanmerking komen en de exploitatiewinst. Daarbij geldt dat:
• de subsidie maximaal 45% van de ‘subsidiabele’ kosten is (de kosten die in aanmerking komen);
• de subsidie per kleinverbruikersaansluiting maximaal € 6.000 is.
De grens die als eerste wordt bereikt (45% van de ‘subsidiabele’ kosten of 6.000 euro per kleinverbruikersaansluiting) is het maximale subsidiebedrag dat wordt toegekend. Hierbij geldt een maximumbedrag van 20 miljoen euro voor een investeringsproject.
Wanneer de subsidie is toegekend, wordt 90% van het subsidiebedrag uitbetaald als voorschot. Deze voorschotten worden berekend op basis van de mijlpalenprojectbegroting die door de ondernemers is ingevuld. De subsidieaanvrager krijgt een voorschot bij de start van het subsidieproject en tijdens de werkzaamheden.
De laatste 10% van het subsidiebedrag wordt betaald bij de vaststelling van het project. Dan is het subsidiebedrag definitief. Dat hangt wel af van mogelijke verrekeningen of inhoudingen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld als de voorschotten hoger waren dan waar men recht op had. De vaststelling is afhankelijk van de werkelijke kosten die voor een project zijn gemaakt en de resultaten die zijn behaald.

Waarom Innovencio betrekken bij uw WIS aanvraag?

Verlichting van de lasten voor de klant De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de regeling direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.

Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Interesse?